R52.00

Pastrami & mozzarella (toasted)

Pastrami & mozzarella toasted.